Baraka logo

OS Baraka

O nás

Občanské sdružení Baraka založila v Brně na sklonku léta 2007 skupina mladých lidí se zájmem o Blízký východ. Samotný název „Baraka“ („požehnání“ v mnoha blízkovýchodních jazycích) je inspirován slavným alternativním filmem. V České republice, hlavně v Praze, působí některé další organizace s podobným zaměřením. V Brně, které lze s trochou nadsázky nazvat „moravský Jeruzalém“, je však Baraka jedním z prvních sdružení svého druhu. Kromě toho, že v Brně působí celá řada křesťanských církví, zde byla postavena také vůbec první mešita v českých zemích a je tady i druhá největší židovská obec v České republice. Na místních vysokých školách se vzdělává řada studentů z blízkovýchodních zemí. Pevně doufáme, že se právě v Brně Baraka neztratí.

Zakládající členové

Markéta Šmerdová Jarošová Markéta Šmerdová Jarošová – studentka arabštiny a religionistiky. Absolvovala intenzivní jazykový kurz arabštiny na Universitě El Manar v Tunisu (2005) a na Institutu výuky arabštiny pro cizince v Sýrii (2007).
Oldčich Vondruška Oldřich Vondruška – interní doktorand Katedry mezinárodních vztahů FSS MU v Brně. V letech 2005-2006 pobýval na výzkumné stáži na Káhirské univerzitě a v roce 2007 studoval arabštinu na Damašské univerzitě a Institutu arabštiny pro cizince. Ve své práci se specializuje především na vztahy mezi USA a Blízkým východem a Euro-středomořské partnerství v rámci EU. Publikoval několik populárních a vědeckých článků o daném tématu a sborník Vztahy Spojených států vůči Blízkému východu po roce 1989 (Brno,2008).
Marek Čejka Marek Čejka – vystudoval právo a politologii. Mnohokrát navštívil Blízký východ a v letech 2001–2002 absolvoval stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Přednáší na několika českých univerzitách a je autorem knih Judaismus, politika a Stát Izrael (2002), Izrael a Palestina (2005), Encyklopedie blízkovýchodního terorismu (2007) a řady vědeckých i populárních článků.
Veronika Hrušková Veronika Hrušková – studium bohemistiky, anglistiky a výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě MU, v létě 2007 studium arabštiny v Damašku, cestování po Sýrii a Jordánsku, návštěva Istanbulu. Zalíbení v chummusu . Pracuje jako lektorka angličtiny a češtiny pro cizince.
Pavla Začalová Pavla Začalová – Studovala Humanitní environmentalistiku na MU v Brně a Rozvojová studia se zaměřením na severní Afriku a Blízký východ na SOAS v Londýně. Absolvovala několik kurzů arabštiny v Tunisku, v syrském Zabadání a v Damašku. Během studií na MU se zabývala islámskou environmentální etikou a její živou praxí, v Londýně pak rozvojovou pomocí ČR Jemenu. V současnosti pracuje v neziskové organizaci v oblasti lidských (dětských) práv.

Členství v Barace

Přihláška do občanského sdružení BARAKA.pdf [52] Kb

Pro členství v Barace je třeba vyplnit přihlášku a poslat ji buď e-mailem, nebo ji přinést na schůzku. Členové Baraky platí roční členský příspěvek: studenti 100,- Kč, pracující 200,- Kč.

Členové Baraky jsou pravidelně informování e-mailem o akcích a získávají na jednotlivé akce buď snížené vstupné, nebo mají vstup zdarma.

Zájemci o členství se mohou stát buď aktivními, nebo pasivními členy. Aktivní členové se podílejí na organizování jednotlivých akcí dle svých časových možností a motivace. Aktivní členství není závazné, je zcela dobrovolné a vyjadřuje Vaši ochotu pomáhat s pořádáním akcí. Aktivní členství může být kdykoliv změněno na pasivní členství a naopak.

Odesláním přihlášky souhlasíte se stanovami občanského sdružení Baraka.

Stanovy

občanského sdružení „BARAKA“ – Centrum pro kultury Blízkého východu a severní AfrikyČlánek 1

Název a sídlo občanského sdružení
(1) Název občanského sdružení: BARAKA – Centrum pro kultury Blízkého východu a severní Afriky
(2) Sídlo občanského sdružení: Občanské sdružení Baraka, Slovinská 44, 612 00 Brno

Článek 2

Cíl činnosti občanského sdružení Občanské sdružení Baraka (dále jen „sdružení“) je založeno jako volné sdružení občanů se zájmem o kultury Blízkého východu a severní Afriky. Hlavním posláním sdružení je seznamovat širokou veřejnost s kulturami oblasti Blízkého východu a severní Afriky v celé jejich šíři – a to především prostřednictvím vytvoření vlastní knihovny a pořádáním přednášek a workshopů. K doplňkové činnosti našeho občanského sdružení rovněž patří pořádání i dalších kulturních aktivit - jako např. výstav, hudebních koncertů, výuky jazyků apod.

Článek 3

Vznik členství
(1) Členství ve sdružení je dobrovolné. Členy sdružení jsou osoby, které se zajímají o kultury Blízkého východu a severní Afriky.
(2) O přijetí za člena rozhoduje shromáždění členů sdružení, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Článek 4

Zánik členství
(1) Vystoupením člena prostřednictvím písemného oznámení předsedovi sdružení.
(2) Neodůvodněnou neúčastí na členských shromážděních po dobu 6 měsíců.
(3) Poškozením dobrého jména sdružení na veřejnosti.
(4) Závažným porušením stanov sdružení.
(5) Úmrtím člena.
(6) Zánikem sdružení.

Článek 5

Práva a povinnosti členů
(1) Člen sdružení má právo:
a) podílet se na veškeré činnosti sdružení, zejména účastnit se všech členských shromáždění a akcí pořádaných sdružením.
b) právo být informován o všech záležitostech týkajících se sdružení.
c) právo předkládat návrhy a nechávat o nich hlasovat.
d) právo být přítomen všech jednáních týkajících se jeho osoby.
e) navrhovat zástupce do Rady sdružení.
f) vystoupit ze sdružení.
(2) Povinností člena sdružení je zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení.
b) příspívat k naplňování cílů a úkolů sdružení.
c) informovat orgány sdružení o své činnosti uskutečňované v souvislosti s posláním sdružení.
d) řídit se rozhodnutím orgánů sdružení.

Článek 6

Orgány sdružení
(1) Členové sdružení řídí a spravují záležitosti sdružení prostřednictvím jeho orgánů.
(2) Orgány sdružení jsou:
a) členské shromáždění
b) rada sdružení
c) předseda sdružení
(3) Členské shromáždění
a) Je nejvyšším orgánem sdružení, které svolává jeho předseda nejméně čtyřikrát za rok.
b) Je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 2/5 všech jeho členů.
c) Rozhodnutí shromáždění je závazné, bylo-li schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
d) Volí a odvolává předsedu a ostatní místopředsedy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
(4) Rada sdružení
a) Je výkonným orgánem sdružení.
b) Řídí činnost sdružení mezi jednotlivými zasedáními členských shromáždění.
c) Rozhodnutí rady je závazné, bylo-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.
d) Má nejméně tři členy, a to:
Ÿ předseda sdružení
Ÿ statutární místopředseda
Ÿ místopředseda pro finance a hospodaření
(5) Předseda sdružení
a) Řídí činnost sdružení.
b) Je oprávněn jednat jménem sdružení na veřejnosti.
c) V době jeho nepřítomnosti je oprávněn zastupovat sdružení statutární místopředseda.

Článek 7

Zásady hospodaření
(1) Hlavním z drojem příjmů sdružení jsou:
a) členské příspěvky členů sdružení
b) příjmy z veřejných zdrojů (granty a dotace)
(2) Vedlejším zdrojem příjmů sdružení jsou:
a) příjmy z vedlejší činnosti (vstupné, kurzovné apod.)
(3) Rada sdružení zpracuje každoročně zprávu o hospodaření sdružení, kterou předloží ke schválení shromáždění členů sdružení.

Článek 8

Zánik sdružení
(1) Sdružení zanikne, rozhodne-li o tom členské shromáždění na návrh rady sdružení nebo rozhodnutím nadpoloviční většiny hlasů všech členů sdružení.
(2) Členské shromáždění rovněž rozhodne o způsobu majetkového vypořádání a jmenuje likvidační komisi, která jej provede a zároveň stanoví osobu, jež zažádá o výmaz z registrace Ministerstva vnitra ČR.

Článek 9

Závěrečná ustanovení
(1) Stanovy sdružení mohou být měněny pouze rozhodnutím členského shromáždění.
(2) Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR dle § 6 odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Aktuální akce

18.11. 2016
Linie svobody:
Současná arabská karikatura
Místo:
Galerie W7 v Divadle na cucky (Wurmova 7, Olomouc)
více »
16.11. 2016
Linie svobody:
Současná arabská karikatura
Místo:
DOX – Centrum současného umění (Poupětova 1, Praha 7)
více »
19.3. 2013
DEBATA
s Janem Moláčkem
zahraničním reportérem, který natáčel v Sýrii
Místo:
Fakulta sociálních studií, učebna P52, Brno
více »
15.1. 2013
NA ROZHRANÍ
Marwan Alsolaiman
povídání o arabské hudbě a originálních arabských hudebních nástrojích, podbarveno poezií z tvorby autora a ukázkami hudby Místo:
Kabaret Špaček - Kopečná 46, Brno
více »
17.12. 2012
Promítání filmu PROMISES
Promítneme vám film „Promises“, což je jeden z nejlepších filmů, který byl natočen o izraelsko-palestinském konfliktu. Místo:
Kabaret Špaček - Kopečná 46, Brno
více »
16.10. 2012
Arabské Jaro: Jak to vidí Arabové v ČR?
Diskuze s:
Chimaa Yousouf
Saadat Ramadánová
Yaser Daniel Reizk
Abdul-Baset Hafuda
Místo:
Národní knihovna - Klementinum 190, Praha
více »
19.3. 2012
Tahrír opět bouří
Přednáší:
Mgr. Daniel Reizk
Mgr. Oldřich Vondruška, Ph.D.
Místo:
Kabaret Špaček - Kopečná 46
více »
16.1. 2012
Arabské jaro se syrskou tváří
Přednáší:
Assem Attassi
Místo:
Falk café - Gorkého 12
více »
14.11. 2011
Pod pokličkou tuniské domácnosti
rodinný i veřejný život v Tunisku
Přednáší:
Mgr. Pavla Začalová, M. Sc.
Místo:
Kabaret Špaček - Kopečná 46
více »

(c) Občanské sdružení BARKA 2018 logo Foter studium arabštiny v Sýrii | studium arabštiny v Tunisku