Images with fixed dimensions
blizkovychodni-dychanek/baraka-photo-006sm.jpg

Krmítko FF, Joštova 10, Brno, 25.5.2010